top of page

WETTELIJKE INFORMATIE


IDENTIFICATIEGEGEVENSMeuwissen & C° bv
KBO 0461 972 990

Vennootschapszetel: Cogels Osylei 5 B-2600 Berchem
Uitbatingsadres: Jan Van Rijswijcklaan 66 B-2018 Antwerpen
Tel : +32 (0)3 248 65 74
kantoor@meuwissen-advocaten.com
contactpersoon : Willem Meuwissen

De advocaten verbonden aan Meuwissen & C° verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Meuwissen & C°. Dat kantoor is dan ook de enige contractspartij van de cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaat-vennoot, advocaten-medewerkers en advocaten-stagiairs.


ADVOCATEN - BEROEPSORDE


Alle advocaten verbonden aan Meuwissen & C° zijn advocaat in België en zijn ingeschreven bij de balie van Antwerpen. De advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van Orde van Vlaamse Balies. Deze kunnen geraadpleegd worden op: www.advocaat.be; www.balieantwerpen.be.


Alle advocaten oefenen hun praktijk uit in België. Voor de diensten nader omschreven op de website kan u bij hen terecht.


ERELONEN EN KOSTEN

Meuwissen & C° maakt duidelijke ereloonafspraken met haar cliënteel.


Bij aanvang van de samenwerking wordt een concrete inschatting van kosten en erelonen gemaakt. Wij werken steeds aan concurrentiele tarieven. De gehanteerde uurtarieven worden op verzoek van de cliënt meegedeeld. De tarieven gelden exclusief algemene kantoorkosten, 21% BTW (behoudens vrijstelling) en eventuele specifieke dossiergebonden kosten. Een bijkomend ereloon kan worden verantwoord door het belang van de zaak, de grote complexiteit, de hoogdringendheid en/of het gunstige resultaat.


Het kantoor is gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen.


Het kantoor factureert haar diensten periodiek. Naar aanleiding daarvan wordt de aanrekening verantwoord.


Facturen, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn betaalbaar binnen een termijn van 8 dagen. Bij wanbetaling kan het kantoor zijn dienstverlening opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.


BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Meuwissen & C° is  verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid van haar advocaten bij Vanbreda Risk & Benefits, met zetel te B-2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 op grond van een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten groepspolis bij Amlin Europe. De aansprakelijkheid van het kantoor, zijn vennoten en medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolissen en binnen de grenzen van de dekking (polisnummer LXX034899).


De polissen verlenen dekking voor de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld voor activiteiten uitgeoefend vanuit het in België gevestigde kantoor, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen in de polissen opgenomen.


CONFIDENTIALITEIT

Meuwissen & C° verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke en deontologische voorschriften, inbegrepen de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de AVG. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming en worden vertrouwelijk behandeld.


INFORMATIE EN KLACHTEN


Indien u verdere informatie wenst of bij klachten kan u terecht per post op het adres Jan Van Rijswijcklaan 66, B-2018 Antwerpen, via telefoon op het nummer 03/248 65 47, of via e-mail op het adres kantoor@meuwissen-advocaten.com.


GESCHILLEN


Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Op onze overeenkomst met u is Belgisch recht van toepassing en voor de beslechting van geschillen betreffende onze dienstverlening zullen de rechtbanken Provincie Antwerpen, Afdeling Antwerpen uitsluitend bevoegd zijn, onverminderd het recht van Meuwissen & C° om het geschil aanhangig te maken voor de Rechter van de woonplaats van de verweerder.


ALGEMENE VOORWAARDEN


De algemene voorwaarden van Meuwissen & C° liggen ter beschikking op het secretariaat te Jan Van Rijswijcklaan 66, B-2018 Antwerpen en kan u per mail opvragen aan kantoor@meuwissen-advocaten.com.


DISCLAIMER


De gegevens vermeld op deze website worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Meuwissen & C° en de aangeboden dienstverlening.


De nodige en redelijke inspanningen zijn gedaan om te bewerkstelligen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Meuwissen & C° behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Meuwissen & C°.

Meuwissen & C° sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Meuwissen & C° en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming. Door deze site te bezoeken aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen Meuwissen & C° en uzelf.


COOKIEBELEID

Meuwissen & C° gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies (Google Analytics) die geen inbreuk maken op uw privacy. Door gebruik te maken van onze website aan de hand van eender welk apparaat, erkent u en stemt u ermee in dat cookies gebruikt worden


Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van iedere bezoeker van de website. Ze bevatten bepaalde informatie over zoekvoorkeuren zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zijn tevens vaak van belang voor het goed functioneren van de website.


Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u dit via uw browser instellen.


Wanneer de cookies worden uitgeschakeld is het mogelijk dat de website niet naar behoren functioneert.


Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat via onderstaande links doen:
− Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
− Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
− Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websitesvoorkeuren?
redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
− Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042


Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking of zogenaamde "profiling".

bottom of page