top of page

Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten van het kantoor MEUWISSEN ADVOCATEN BV, met vennootschapszetel te Cogels Osylei 5, B-2600 Berchem, ondernemingsnummer 0461.972.990 (“MEUWISSEN”) ten aanzien van haar cliënten. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en MEUWISSEN, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten van MEUWISSEN. In geval van tegenstrijdigheid, zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door een van de vennoten van MEUWISSEN.

  2. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak, worden normaliter één of twee advocaten aangeduid als primaire contactperso(o)n(en) voor de cliënt. Andere advocaten van MEUWISSEN kunnen bijkomend aan het team toegevoegd worden indien dit volgens MEUWISSEN aangewezen lijkt om te kunnen voldoen aan de door de cliënt gevraagde juridische dienstverlening. Voor specifieke en/of buitenlandse aangelegenheden is MEUWISSEN bovendien gerechtigd om een beroep te doen op de diensten van advocaten van andere kantoren.

  3. Wanneer MEUWISSEN gehouden is om (krachtens de wet, deontologische regels of anderszins) een voorafgaand of ander cliëntenonderzoek te verrichten, zal de cliënt alle informatie, documenten en ondersteunende bewijsstukken aanleveren die door MEUWISSEN gevraagd worden. Ingeval van niet-medewerking van de cliënt, behoudt MEUWISSEN zich het recht voor om het verstrekken van juridische diensten te beëindigen, ongeacht of er reeds diensten werden verricht voorafgaand aan de niet-medewerking en onverminderd de verplichting in hoofde van de cliënt tot vergoeding van de reeds verrichte diensten en bijkomende kosten.

  4. Onze erelonen voor het verstrekken van juridische diensten worden berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en het uurtarief van de advocaten die de betrokken prestaties verrichtten. Onze kosten worden op een forfaitaire basis per eenheid berekend. De bedragen van zowel de uurtarieven als de kosten worden normaliter bij aanvang van de advocaat-cliënt relatie aan de cliënt gecommuniceerd en zullen in elk geval kosteloos en op diens eerste verzoek aan de cliënt worden verstrekt. De tarieven voor de erelonen en kosten kunnen zonder voorafgaand bericht worden herzien. MEUWISSEN behoudt zich bovendien het recht voor om aan cliënten een provisie te vragen met betrekking tot haar erelonen en kosten. Elke betwisting dient schriftelijk te worden meegedeeld binnen de 15 dagen volgend op de datum van de factuur. Bij afwezigheid van deze mededeling zal de factuur geacht worden te zijn aanvaard. De facturen zijn opeisbaar vanaf de 15de dag na de uitgiftedatum. Ingeval van laattijdige betaling, zijn interesten conform de Wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag verschuldigd en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

  5. De aansprakelijkheid van MEUWISSEN en haar advocaten, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim door MEUWISSEN en/of haar advocaten is in elk geval beperkt tot het bedrag dat effectief aan MEUWISSEN wordt betaald in het kader van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering, behoudens in geval van een opzettelijke fout of fraude vanwege MEUWISSEN. Het bedrag van de dekking onder de polis beroepsaansprakelijkheid die door MEUWISSEN werd afgesloten, overstijgt de drempels en vereisten die door de toepasselijke regels worden opgelegd. Een kopie van de bepalingen van deze beroepsaansprakelijkheidspolis afgesloten door bemiddeling van Vanbreda Risk & Benefits wordt kosteloos en op eerste verzoek aan de cliënt verstrekt.

  6. MEUWISSEN kan de vertegenwoordiging van haar cliënt beëindigen om elke reden conform de toepasselijke deontologische regels en/of wanneer onvoorspelbare of onvoorzienbare omstandigheden zich voordoen na het opstarten van de vertegenwoordiging en die de dienstverlening door MEUWISSEN moeilijk of onmogelijk maken. De cliënt kan de vertegenwoordiging door MEUWISSEN op ieder ogenblik schriftelijk beëindigen. De beëindiging van de dienstverlening heeft echter geen invloed op de verbintenis van de cliënt tot vergoeding van de diensten en kosten gepresteerd voorafgaand aan de beëindiging en diensten en kosten die betrekking hebben op de overdracht van het dossier.

  7. Niettegenstaande MEUWISSEN redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. MEUWISSEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van MEUWISSEN.

  8. MEUWISSEN verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van cliënten in het kader van haar diensten, cliëntenbeheer, boekhouding en direct marketing (rechtsgronden: uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting en/of gerechtvaardigd belang). Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De cliënt heeft recht op inzage, verbetering, uitwissing en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij bezorgt en verbindt er zich toe de AVG na te leven ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens overmaakt, evenals met betrekking tot persoonsgegevens die hij van MEUWISSEN en haar medewerkers zou ontvangen. Voor meer informatie kan u ons Gegevensbeschermingsbeleid consulteren op de website of contact opnemen via kantoor@meuwissen-advocaten - tel. 03.248.65.47.

  9. De relatie tussen MEUWISSEN en de cliënt wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken en hoven van Antwerpen, afdeling Antwerpen (België) alleen en exclusief bevoegd, onverminderd het recht van MEUWISSEN om de vordering in te stellen bij de rechtbanken en hoven van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de cliënt.

bottom of page