top of page

PRIVACYVERKLARING

 

Onderhevige tekst is de Privacyverklaring van MEUWISSEN (en van elke advocaat, zelfstandige en bediende daaraan verbonden).

 

Met de Privacyverklaring wenst het kantoor elke belanghebbende zo goed als mogelijk te informeren over de manier waarop persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden. Deze Privacyverklaring wordt toegepast op alle relaties tussen ons en onze klanten, leveranciers, partners, prospecten, tegenpartijen en al met wie wij in contact komen voor onze wettelijke en contractuele verplichtingen.

 

Organisatie:

Meuwissen & C° BV met vennootschapszetel te B-2600 Berchem, Cogels Osylei 5 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

Vennootschapszetel

Meuwissen & C° bvba

KBO 0461 972 990

Cogels Osylei 5

B-2600 Berchem

Uitbatingsadres:

Jan Van Rijswijcklaan 66

B-2018 Antwerpen

Tel : +32 (0)3 248 65 47

kantoor@meuwissen-advocaten.com

contactpersoon : Willem Meuwissen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

 

MEUWISSEN en al haar medewerkers nemen de bescherming van uw gegevens ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contract op met ons secretariaat via info@meuwissen-advocaten.com.

 

Verwerkingsverantwoordelijke:

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is MEUWISSEN (kantoor@meuwissen-advocaten.com). MEUWISSEN hecht veel belang aan uw privacy, als een zeer fundamenteel recht, en doet daarom al het nodige en mogelijke om een optimale bescherming van uw privacy te verzekeren.

MEUWISSEN handelt conform de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: “de AVG) en conform deze Privacyverklaring.

Naast voormelde AVG en de privacyverklaring, houden wij ons tevens aan de deontologische verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en respecteren we ons intern privacy beleid.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Als advocaten- & bemiddelaarskantoor verzamelen en verwerken wij gebruikelijk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

− Identificatie- en contactgegevens

− Financiële gegevens

− Familiale gegevens

− Strafrechtelijke en juridische gegevens

− Gegevens over professionele loopbaan

− Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

− …

MEUWISSEN verwerkt uw persoonsgegevens omwille van haar wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) versterkt. Deze worden door MEUWISSEN verwerkt met het oog om te voldoen aan verschillende doelen en verplichtingen, zoals in het kader van de financiële en algemene administratie, het beheer van de het klanten- en leveranciersbestand, directe marketingactiviteiten, het verlenen van geschikte dienstverlening en de uitvoering van onze overeenkomsten. Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die rechtstreeks aan ons werden verstrekt en die via een andere weg verkregen zijn, bijvoorbeeld via een openbare bron of een website die bedrijfsinformatie aanbiedt.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 

MEUWISSEN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen (En volgt hierbij artikel 6.1 AVG, dat aangeeft op basis van welke rechtsgronden persoonsgegevens mogen worden verwerkt) :

→ om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op MEUWISSEN rusten: als advocaten- en bemiddelaarskantoor moeten wij bepaalde wettelijke verplichtingen naleven en zijn wij verplicht bepaalde persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en bij te houden. Hierbij wordt onder meer verwezen naar de verplichtingen volgend uit de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten en de verplichtingen volgend uit de fiscale en sociale wetgeving

→ Om te voldoen aan de deontologische verplichtingen die op MEUWISSEN rusten

→ Om onze contractuele verplichtingen uit te voeren, te dien einde dienen wij persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Daarbij beperkt MEUWISSEN zich steeds tot het noodzakelijke.

→ ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon → voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van MEUWISSEN, onze klanten of derden

 

Toegang tot de persoonsgegevens:

 

MEUWISSEN verleent toegang tot de persoonsgegevens uitsluitend verleend aan de personen voor wie het noodzakelijk is om zich te kunnen kwijten van hun taken. Deze personen zijn gehouden tot een strikte professionele houding en moeten alle voorgeschreven technische richtlijnen respecteren om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen. Wij doen het uiterste om te vermijden dat ongeautoriseerde personen toegang krijgen tot de persoonsgegevens, of ze kunnen verwerken, wijzigen of verwijderen.

 

De personen met toegang tot de persoonsgegevens verwerken deze uitsluitend in het kader van hun taken. Wij delen de persoonsgegevens met onze medewerkers, de ondernemingen die met ons gelieerd zijn en de entiteiten die deel uitmaken van MEUWISSEN voor dezelfde doeleinden zo vermeld in onderhavige privacyverklaring.

 

Wanneer MEUWISSEN samenwerkt met derde dienstverleners worden de persoonsgegevens slechts in beperkte mate gedeeld, met het oog op een conforme verwerking ervan met een zo hoog mogelijk niveau van bescherming. Wij nemen de nodige maatregelen opdat deze dienstverleners persoonsgegevens enkel en alleen verwerken voor de doeleinden en op de wijze die door ons zijn vooropgesteld, en dat zij voldoende waarborgen bieden om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren en garanderen. Indien één van onze derde dienstverleners gelokaliseerd is buiten de Europese Economische Ruimte dan worden persoonsgegevens enkel doorgegeven wanneer er voorzien wordt in een passend beschermingsniveau en de dienstverlener voldoende garanties biedt inzake de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens.

 

Onze website kan soms links bevatten die leiden naar derde websites waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring vallen. MEUWISSEN raadt daarom aan om aandachtig hun privacyverklaring te lezen om na te gaan hoe die uw privéleven beschermen.

 

Tot slot worden persoonsgegevens niet ter beschikking gesteld aan derden voor commerciële en/of promotionele doeleinden, tenzij daarvoor uitdrukkelijke toestemming werd verleend. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Wij houden persoonsgegevens zo lang bij als vereist om te voldoen aan onze wettelijke en/of deontologische verplichtingen, om onze diensten op een correcte manier te verlenen of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens (langer) bij te houden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

 

MEUWISSEN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

 

Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te pogen te garanderen. MEUWISSEN maakt gebruik van een aantal diensten en softwarepakketten om de bescherming van de persoonsgegevens zo goed als mogelijk te verzekeren.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken en geautomatiseerde verwerkingen:

 

MEUWISSEN gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van iedere bezoeker van de website. Ze bevatten bepaalde informatie over zoekvoorkeuren zodat de bezoeker die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zijn tevens vaak van belang voor het goed functioneren van de website. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u dit via uw browser instellen.

 

Wanneer de cookies worden uitgeschakeld is het mogelijk dat de website niet naar behoren functioneert. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat via onderstaande links doen:

− Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

− Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

−Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websitesvoorkeuren redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

− Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking of zogenaamde "profiling".

 

De rechten waarover men beschikt (Zie de AVG of https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger):

 

Iedere persoon wiens persoonsgegevens door MEUWISSEN worden verwerkt heeft de volgende rechten:

− het recht op toegang tot de persoonsgegevens

− het recht op inzage

− het recht op rectificatie

− het recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

− het recht op beperking van de verwerking

− het recht op overdraagbaarheid van gegevens

− het recht van bezwaar

− het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.

 

Het verzoek om gegevens te wissen kan geweigerd worden wanneer die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van één van de wettelijke verplichtingen, de uitvoering van de overeenkomsten of ons gerechtvaardigd belang.

 

De verwerking die gebaseerd is op een voorafgaande toestemming, kan beëindigd worden wanneer de toestemming ingetrokken wordt.

 

Aanpassing Privacyverklaring:

 

Wij behouden ons het recht om de Privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de Privacyverklaring om op de hoogte te blijven.

 

Vragen, beroep op rechten of klachten:

 

Bij vragen of klachten of wanneer meer informatie gewenst wordt over de Privacyverklaring, gelieve U te richten naar kantoor@meuwissen-advocaten.com.

 

Gelieve u te richten naar info@meuwissen-advocaten.com of een brief te versturen indien u beroep wilt doen op één van uw rechten. Wij vragen u specifiek en duidelijk ons uw verzoek te richten opdat dit door ons adequaat aangepakt kan worden. Bij het verzoek dient een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart toegevoegd te worden.

 

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,

Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel

Tel. 02 274 48 00

Fax. 02 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

bottom of page