top of page

Het schadebeding bij wanbetaling door een mede-eigenaar.

Bijgewerkt op: 6 apr. 2021


Eén van de courante problemen in appartementsgebouwen betreft het bijdragen in de gemeenschappelijke lasten.


Wanneer een mede-eigenaar zijn mede-eigenaarsbijdragen niet betaalt, brengt hij niet alleen het financiële evenwicht van de Vereniging van Mede-eigenaars in gevaar, maar leidt dit er ook toe dat de overige mede-eigenaars in het gebouw de alzo veroorzaakte tekorten moeten opvangen.


Veel V.M.E.’s proberen dit probleem te voorkomen door middel van het opleggen van bijkomende intresten en een schadebeding bij wanbetaling, in een beslissing van de algemene vergadering.


Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe appartementswet bepaalt artikel 577-4 B.W. echter dat alle bedingen en sancties m.b.t. de niet-betaling van de lasten betreffende de gemene delen in het reglement van mede-eigendom moeten worden opgenomen.


Bedingen en sancties m.b.t. de niet-betaling van gemeenschappelijke lasten die opgenomen zijn in de notulen van algemene vergaderingen zijn bijgevolg allen relatief nietig. Dit betekent dat de rechter dergelijke bedingen dient te vernietigen op verzoek van de beschermde persoon, nl. de in gebreke gebleven mede-eigenaar.


Wij raden dan ook alle V.M.E.’s aan hun statuten in deze zin aan te passen.


Bedingen en sancties die voor 1 januari 2019 reeds in het reglement van interne orde werden opgenomen worden geacht opgenomen te zijn in het reglement van mede-eigendom en dienen dus voorlopig niet te worden aangepast.


Bij verdere vragen of hulp bij het aanpassen van statuten kan u steeds bij MEUWISSEN terecht!

Comentarios


bottom of page